Home / Organisatie

Organisatie

PWIA Vereniging met leden, belangstellenden, donateursVereniging
Het Platform Wooninitiatieven Amsterdam (PWIA) is een vereniging. Het lidmaatschap staat open voor allerlei initiatieven op het gebied van levensloopbestendig en betaalbaar gezamenlijk wonen met ouderen in Amsterdam. Van woongroep tot coöperatieve vereniging; in leegstaande panden, nieuwbouw, huur, koop of een combinatie daarvan. Het gaat om gedifferentieerde wooninitiatieven van onderop zonder winstoogmerk, dus zonder voorsortering op grond van sociaaleconomische factoren ozorgbehoefte, enzovoort.

Hoe kunt u meedoen?
Er zijn verschillende mogelijkheden:

Leden
Als lid van de vereniging moet uw initiatiefgroep beschikken over een rechtspersoonlijkheid. Aangesloten wooninitiatieven krijgen een eigen plek op de website en beslissen samen over het beleid en de activiteiten van het PWIA. Iedere lidgroep vaardigt minimaal één en maximaal twee personen af in de algemene ledenvergadering (AVL). De aangesloten wooninitiatieven kiezen het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van het PWIA.

Aspirant-leden
Beschikt uw groep (nog) niet over een rechtspersoonlijkheid of zijn er andere redenen waarom uw wooninitiatief geen volledig lid van het PWIA kan of wil worden? Dan kunt u ook aspirant-lid worden. Aspirant-lidgroepen krijgen wel een plek op de website en kunnen meedoen aan alle activiteiten van het PWIA, maar hebben geen zitting in het bestuur. Neemt contact op met het PWIA voor meer informatie over het (aspirant)lidmaatschap.

Belangstellenden en donateurs
Het PWIA is er ten slotte ook voor (individuele) belangstellenden en donateurs. Zij kunnen zich weliswaar niet aansluiten als lid bij de vereniging, maar zich via de website en de nieuwsbrief wel laten informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot gemeenschappelijke wooninitiatieven. Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Taakverdeling
Het PWIA faciliteert als digitaal platform de informatieverstrekking door en samenwerking van de aangesloten wooninitiatieven. Ook kunnen groepen werven voor hun projecten en kunnen mensen die zich bij een wooninitiatief willen aansluiten terecht op de website. Het PWIA neemt geen taken van de aangesloten groepen over en heeft geen eigen woonconcept. De leden blijven dus autonoom in het nastreven van hun doelen en het verwezenlijken van hun afzonderlijke plannen. Zij blijven ook verantwoordelijk voor de informatievoorziening over hun eigen activiteiten op de pagina met aangesloten groepen op de PWIA-website en in de Nieuwsbrief.

Belangenbehartiging
De aangesloten groepen kunnen er desgewenst wel voor kiezen om onder de vlag van het platform gezamenlijk naar buiten te treden, bijvoorbeeld in gesprekken c.q. onderhandelingen met de gemeente, overheid en woningcorporaties.

Communicatie
De communicatie met (aspirant)leden, betrokken partijen en belangstellenden verloopt via de PWIA-website, een digitale nieuwsbrief en netwerkbijeenkomsten.

Financiën
Over de hoogte van de contributie zal een besluit worden genomen door de toekomstige algemene ledenvergadering van de vereniging. De vereniging heeft een startsubsidie voor 2016 gekregen van de Stichting Het RC Maagdenhuis en Brentano.